مربیان برتر کشوری


نام و نام خانوادگی مربی درجه استان توضیحات اطلاعات بیشتر
برهان قاسم زاده 3 ملی آذربایجان غربی مربی نمونه سال 98 کشور نمایش
عرفان قاسم زاده 2 آذربایجان غربی مربی نمونه سال 99 کشور نمایش
بهروز بهلولی 3 آذربایجان شرقی نمایش