• نام و نام خانوادگی : برهان قاسم زاده
  • استان : آذربایجان غربی
  • مربی درجه : 3 ملی
  • دان : 3 ملی
  • کد پرنسلی : WNF-ir1002
  • آدرس باشگاه : ارومیه-خیابان کاشانی،استادیوم تختی
  • شماره تماس : 09109033707
  • توضیحات : مربی نمونه سال 98 کشور
برهان  قاسم زاده