نمایندگان آذربایجان غربی / آقایان


نام و نام خانوادگی کد نمایندگی استان شهر سِمت اطلاعات بیشتر
عرفان قاسم زاده 044/211 آذربایجان غربی ارومیه نماینده نینجا آقایان استان آ.غ نمایش
مرتضی فرهنگی 044/212 آذربایجان غربی خوی نماینده نینجا آقایان شهرستان خوی نمایش
کیومرس غضنفری 044/213 آذربایجان غربی سلماس نماینده نینجا آقایان شهرستان سلماس نمایش