کمیته روابط عمومی
  • نام کمیته : کمیته روابط عمومی
  • رئیس کمیته : مهندس مهدی مرادی
  • نایب رئیس کمیته : مهندس فرشاد عظیم زاده
  • دبیر کمیته : مهندس اکبر ساعی