کمیته انفورماتیک
  • نام کمیته : کمیته انفورماتیک
  • رئیس کمیته : دکتر مسعود رفیعی
  • نایب رئیس کمیته : دکتر اکبر رمضانی
  • دبیر کمیته : مهندس امین نوری
  • توضیحات : فعال ترین کمیته سال 1400
اعضای کمیته

  • مهندس علی عباس زاده