کمیته انظباتی
  • نام کمیته : کمیته انظباتی
  • رئیس کمیته : دکتر حاج وحید نوروزی
  • نایب رئیس کمیته : علیرضا محمدی
  • دبیر کمیته : مهندس امین نوری
  • توضیحات : فعال ترین کمیته سال 98
اعضای کمیته

  • دکتر وحید نوروزی