• نام و نام خانوادگی : محمد علی قاسم زاده
  • کد پرنسلی : 654
  • داور درجه : 3
  • استان : آذربایجان غربی
  • سابقه : داور مسابقات استانی سال 98
محمد علی قاسم زاده