کاربر گرامی از این بخش میتوانید برای فیلتر کردن نتایج استفاده کنید


بر اساس سال

بر اساس ماه

نتایج دوره های دان


نام و نام خانوادگی استان موضوع تاریخ وضعیت توضیحات
صمد بهاری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
زهرا فرشباف آذربایجان شرقی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
مهناز سروری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
معصومه باقری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
نوشین غنی زاده آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد محمودی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
بهنام حسنی سیستان و بلوچستان آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ مردود برای شرکت مجدد در دوره آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
احمد سعادت آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
سجاد میهن دوست آذربایجان شرقی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد حسینی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
رضا فتاحی فرد آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
حامد طاهری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
احمد هاشمی تهران آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
میلاد کرمی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
علی اسدیان آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
بهروز بهلولی فارس آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
میر میلاد رجایی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
رضا انتظاری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.